فرصت های شغلی
نام
فامیلی
نام پدر
شماره شناسنامه
کد ملی
محل تولد
تاریخ تولد
محل صدور
وضعیت تاهل
مجرد
متاهل
وضعیت نظام وظیفه
تلفن ثابت
شماره همراه
آخرین مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
تاریخ فارغ التحصیل
دپارتمان
نشانی محل سکونت
دوره های آموزشی و سوابق کاری
عنوان دوره
مکان دوره
مدت زمان دوره
سابقه شغلی
مدت فعالیت شغل
علت ترک کار شغل